Welkom bij Fresh Corridor

Het project Fresh Corridor stimuleert multimodaal vervoer van AGF containers. Achtergrond is de toenemende verkeerscongestie in het algemeen en specifiek het gereedkomen van Maasvlakte 2 en daarmee verband houdende verhuizing in de Rotterdamse Haven. De huidige fruitport wordt omgevormd naar een moderne multifunctionele Cool Port. Het wordt een samenhangend netwerk van terminals en verbindingen voor vervoer van groenten en fruit via binnenvaart.

Fresh Corridor is de centrale ader om grootschalige logistieke centra voor de voedingstuinbouw in zuidwest Nederland te verbinden met belangrijke logistieke centra meer stroomopwaarts zoals De Betuwe, Venlo, Vlissingen en Antwerpen. Fresh Corridor levert de bouwstenen voor internationale multimodale netwerken voor vervoer over weg, water en spoor. Verder maken systemen voor planning en controle, inrichting en koppeling van informatiesystemen en daarmee samenhangende efficiencyverbetering van bedrijfsleven en overheid - waaronder douane, Plantenziektenkundige Dienst (nVWA) en Kwaliteits Controle Bureau (KCB) - deel uit van Fresh Corridor.

Het project heeft een looptijd van drie jaar waarin deeltrajecten gefaseerd worden opgeleverd. De totale investering in het project Fresh Corridor bedraagt ruim 3 miljoen euro. Financiers zijn: het ministerie van EZ (Pieken in de Delta), Provincie Zuid-Holland, Port of Rotterdam en het bedrijfsleven (Flowers en Food, Productschap Tuinbouw, HBAG groenten en fruit en Frugi Venta). Het initiatief voor Fresh Corridor is medio 2007 genomen door Frugi Venta, Groenten en Fruit Handelsplatform Nederland. Het project is van start gegaan in 2007 en loopt tot en met 2010. De deeltrajecten zijn opgedeeld in de afzonderlijke projecten Fresh Corridor 1 t/m 10. Klik met de muis op één van de deeltrajecten en duik in de wereld van Fresh Corridor.


Bekijk de animatie